Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu

57-214 Budzów

ul. Henryka Pobożnego 1

tel. 74 816 45 81

Adres

57-214 Budzów


ul. Henryka Pobożnego 1


tel. 74 816 45 81


Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spbudzow.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Jankowska, e-mail: krystynajankowska@spbudzow.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748164581. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzowie z  filią w Grodziszczu Adres: u. H/ Pobożnego 1, 57-214 Budzów
  • E-mail: spbudzow@onet.eu
  • Telefon: 748164591

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

1. Dostępność wejścia do budynku

Budynek szkoły  przy ul. H. Pobożnego 1 , Budzów .

Wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pomieszczenia biurowe są ulokowane na parterze .

Budynek szkoły , Budzów 108

Wejście główne i wejście do sali gimnastycznej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma wind.

Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 2 piętrze. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 748164620, email: sekretariat@spbudzow.pl

Budynek szkoły filialnej , Grodziszcze 4

Wejście główne  nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma wind.

Wejście do sali gimnastycznej jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 748164620, email: sekretariat@spbudzow.pl

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły  przy ul. H. Pobożnego 1 , Budzów

Korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze dostępne są dla osób na wózkach. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych . Jest dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły , Budzów 108

Korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze  nie są dostępne są dla osób na wózkach. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Korytarz i sala gimnastyczna jest dostępna dla osób na wózkach. Jest dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych w łączniku do sali gimnastycznej. 

Budynek szkoły filialnej , Grodziszcze 4

Korytarze i pomieszczenia na każdym piętrze  nie są dostępne są dla osób na wózkach.

Korytarz i sala gimnastyczna jest dostępna dla osób na wózkach.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 748164620, email: sekretariat@spbudzow.pl

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły  przy ul. H. Pobożnego 1 , Budzów .

Przed budynkiem są zapewnione miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły , Budzów 108

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: tel.: 748164620,   email: sekretariat@spbudzow.pl

Budynek szkoły filialnej , Grodziszcze 4

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: tel.: 748164620,   email: sekretariat@spbudzow.pl

 

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków i wszystkich ich  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.:  748164620, email: sekretariat@spbudzow.pl

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.